Our Work 作品介绍

Lenovo 联想

概要

收购IBM的个人电脑部门(ThinkPad)成为人们谈论焦点的LENOVO是代表了中国的电脑/IT厂家。瞄准全球性的展开,首先,需要强化在中国国内的店铺网络。因此,2005年到2006年间,在上海、北京、广州分别开设了作为尖端品牌经验场所的旗舰店。之后,将其作为标准规格在全国范围内推广。格拉慕可对联想提出了空间品牌策划的提案。作为联想选定的合作伙伴,现在也在协助推进各种项目

https://www.gramco.com.cn/wp-content/uploads/20130111160649lev1.jpg
https://www.gramco.com.cn/wp-content/uploads/20130111160710lev2.jpg
https://www.gramco.com.cn/wp-content/uploads/20130111160730lev3.jpg
https://www.gramco.com.cn/wp-content/uploads/20130111160821lev4.jpg
https://www.gramco.com.cn/wp-content/uploads/20130111160840lev5.jpg
https://www.gramco.com.cn/wp-content/uploads/20130111160900lev6.jpg
https://www.gramco.com.cn/wp-content/uploads/20130111160928lev7.jpg

Services

品牌概念开发

品牌命名/品牌标语

品牌手册/宣传用品

品牌设计/文字标志

包装设计

空间/导视设计

网站/动画图片

VI管理手册/品牌风格